Tin tức chung

Quyết định Về việc Lựa chọn danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng để giảng dạy và học tập năm học 2020 -2021

4/28/2020 5:35:22 PM

27/4/2020

 PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH TÂN THỦY                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


    Số:  38/QĐ-THTT                                        Kim Hóa, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Lựa chọn danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng để giảng dạy

và học tập năm học 2020 -2021

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỦY

 

          Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ biên bản lựa chọn SGK ngày 20/4/2020 của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Trường TH Tân Thủy.

 

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Lựa chọn Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường TH Tân Thủy năm học 2020 - 2021.( Có danh mục kèm theo)

           Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Phụ trách Văn phòng, Phụ trách Kế toán, Tổ trưởng Tổ chuyên môn, các bộ phận và cá nhân có liên quan của trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ( để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu VT.

  HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

 TRƯỜNG TH TÂN THỦY

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

 

DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020 - 2021
(Kèm theo Quyết định số 38 /QĐ-THTT ngày 27/ 4/ 2020 của Hiệu trưởng

Trường TH Tân Thủy)

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 1

Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê Hằng, Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương, Trịnh Cam Ly.

NXB Giáo dục Việt Nam

2

Toán 1

Đinh Thế Lục (Tổng Chủ biên), Phan Doãn Thoại (Chủ biên), Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Bích Thuận.

NXB Giáo dục Việt Nam

3

Đạo đức 1

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Mai Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Huân, Nguyễn Thị Diễm My, Nguyễn Thị Xuân Phương.

NXB Giáo dục Việt Nam

4

Tự nhiên và Xã hội 1

Nguyễn Hữu Đĩnh (Tổng Chủ biên), Phan Thanh Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên.

NXB Giáo dục Việt Nam

5

Âm nhạc 1

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Nga.

NXBGiáo dục Việt Nam

6

Mĩ thuật 1

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.

NXB Giáo dục Việt Nam

7

Hoạt động trải nghiệm 1

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị Thắm.

NXB Giáo dục Việt Nam

8

Giáo dục Thể chất 1

Hồ Đắc Sơn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến.

NXB Giáo dục Việt Nam

9

Tiếng Anh 1

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương Quỳnh Trang

NXB Giáo dục Việt Nam

 

Danh mục gồm 09 sách giáo khoa lớp 1 

                                                               Kim Hóa, ngày 27 tháng 4 năm 2020

                                                                                        Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

                                                                             Nguyễn Thị Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT: Nguyễn Thị Nguyên

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3468
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động
p8@V#sc8
Thông báo
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 423039 lần

Đang online: 1 người

Quảng cáo